Užsakovas - klientas, kurio naudai gaminama tvoros įranga - toliau vadinama Produkcija. Rangovas - MB "Moderni tvora", priimanti įsipareigomą pagaminti ir perduoti Užsakovui Produkciją.

1. PASLAUGOS SĄLYGOS IR APRAŠYMAS

1.1. Užsakomos Produkcijos specifikacija ir aprašymas yra pateikti individualiame Komerciniame pasiūlyme, kurį pagal Užsakovo paraišką ruošia Rangovas. Rangovas įsipareigoja pagaminti ir perduoti Produkciją nurodytą komerciniame pasiūlyme Užsakovo nuosavybėn pagal komerciniame pasiūlyme nustatytą terminą ir kainą.

1.2 Patvirtinant komercinį pasiūlymą, Užsakovas pareiškia, kad susipažino su Produkcijos charakteristikomis, savybėmis ir paslaugos sąlygomis, kurios yra pateiktos internetiniame tinklapyje ir komerciniame pasiūlyme. Produkcija gaminama individualiai pagal Užsakovo išmatavimus, atsižvelgiant į gamybos ir montavimo technologinius ypatumus ir negali būti grąžinta Rangovui.

1.3. Gamybos terminai yra nurodomi Komerciniame pasiūlyme ir skaičiuojami nuo avansinio mokėjimo datos. Avanso suma yra nurodyta komerciniame pasiūlyme. Avanso mokėjimas taip pat yra šių salygų parvirtinimas, kad Užsakovas susipažino ir sutinka su pasiūlyta paslauga ir kaina.

1.4. Užsakovas privalo atlikti likusį užsakymo apmokėjimą iki Produkcijos atsiėmimo iš Rangovo sandėlio (Bardauskų g. 18, Bardauskai) arba prieš Produkcijos pristatymą Užsakovo nurodytu adresu (papildomai užsakoma paslauga).

1.5. Produkcijos nuosavybės teisė Užsakovui pereina tik po pilno atsiskaitymo už ją. Neapmokėjus pilnos Komerciniame pasiūlyme nustatytos užsakymo sumos, tvoros įranga laikoma Rangovo nuosavybe.

2. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Per nurodytą Komerciniame pasiūlyme terminą pagaminti Produkciją pagal pateiktą sąrašą ir specifikaciją.

2.2. Pristatyti Produkciją Užsakovo nurodytu adresu (papildomai užsakoma paslauga). Produkcijos iškrovimo darbai į pristatymo paslaugą nėra įtraukti, jei nebuvo sutarta kitaip.

2.3. Produkcija laikoma perduota Užsakovui, kai jis patvirtina Produkcijos gavimo faktą važtaraštyje ar kitame gavimą patvirtinančiame dokumente. Užsakovas turi kruopščiai ją patikrinti (nomenklatūrą, kokybę ir t.t) pagal pridėtą specifikaciją. Visas pastabas dėl akivaizdžių Produkcijos trūkumų Užsakovas privalo pareikšti raštu, t.y. važtaraščio arba kito gavimą patvirtinančio dokumento pasirašymo metu. Rangovui negavus pretenzijų, laikoma, kad Produkcija yra kokybiška.

2.4. Rangovas nėra atsakingas už Produkcijos kokybės pablogėjimą, jei Užsakovas (ar tretieji asmenys) ją naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokia Produkcija yra paprastai naudojama, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė įrangos naudojimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Produkcijos išoriniai ar kiti defektai nebuvo aptarti raštu Produkcijos perdavimo metu.

2.5. Rangovas sutinka nemokamai sandėliuoti paruoštą tvoros įrangą ne daugiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo informavimo apie tvoros įrangos gamybos pabaigą ir paruošimą atsiėmimui dienos. Neatsiėmus tvoros įrangos per nustatytą terminą, taikomas produkcijos sandėliavimo mokestis. Didesnio nei vienos euro paletes (120x80cm) išmatavimo užsakymui taikomas 2,0 EUR (be PVM) per dieną sandėliavimo tarifas už kiekvieną statistinį vienetą (paletę).

3 .GARANTIJA

3.1. Produkcijai suteikiama 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija nuo paslėptų gaminio defektų, kuri pradedama skaičiuoti nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Garantija padengia remontuojamos Produkcijos keičiamų detalių ir darbo valandų kaštus.

3.2. Garantija netaikoma jeigu:

3.2.1. Produkcijos kokybės pablogėjimas ar pažeidimai yra sukelti Užsakovo ar trečiųjų asmenų veiksmų, Produkcija buvo naudojama ne tiems tikslams, kuriems tokia įranga yra naudojama, nesilaikoma instrukcijose nustatytų reikalavimų.

3.2.2. Produkcijos kokybės pablogėjimas, pažeidimai ar sugadinimas atsirado dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Gaminio iš betono ar jo dalių, spalvos pasikeitimas arba kalkių dėmių atsiradimas paviršiuje dėl atmosferos poveikio yra natūralus procesas ir nelaikomas paslėptu defektu.

4. ATSAKOMYBĖ, BENDRI REIKALAVIMAI

4.1. Užsakovui vienašališkai nutraukus užsakymo vykdymą, Užsakovas privalo atlyginti Rangovo patirtus nuostolius ir sumokėti baudą už šių taisyklių nevykdymą. Baudos suma lygi avanso sumokėtai sumai nurodytai Komerciniame pasiūlyme. Nuostolių suma lygi faktiniams Rangovo patirtiems nuostoliams bet nemažesnė nei 30% nuo bendros užsakymo sumos.

4.2 Laiku neapmokėjus pateiktos sąskaitos faktūros Užsakovas moka Rangovui 0,02% delspinigių nuo bendros užsakymo sumos, už kiekvieną uždelstą darbo dieną.

4.3 Laiku nepristačius Produkcijos Rangovas moka Užsakovui 0,02% delspinigių nuo bendros užsakymo sumos už kiekvieną uždelstą darbo dieną.

4.4. Force Majeure. Rangovas neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Rangovas, negalintis įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, raštu informuoti apie tai Užsakovą ir gražinti avansinio mokėjimo sumą.

4.5. Rangovas įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintas bendradarbiaudamas šių taisyklių pagrindu.

4.6. Bet kokie Taisyklių sąlygų pakeitimai ar papildymai galioja tik pasirašius Rangos sutartį. Rangovo ir Užsakovo santykius, kurie yra neaptarti šiose Taisyklėse ir neišdėstyti Rangos sutartyje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

4.7. Visi pranešimai ir kitas susirašinėjimas įteikiamas Užsakovui/Rangovui pasirašytinai arba siunčiant paštu, elektroniniu paštu. Rangovas ir Užsakovas pripažįsta, kad pranešimai pateikti elektroniniu paštu, turi tokią pat juridinę galią, kaip ir pasirašyti ranka dokumentai, su sąlyga, kad jie išsiūsti iš Užsakovo/Rangovo elektroninio pašto adreso su Užsakovo/Rangovo rekvizitais nurodytais užsakyme.